Việc cần làm

Thẻ: , ,

Những việc cần sự hỗ trợ được liệt kê ở trang backlog trong hệ thống ticket của dự án http://theslinux.org/bugs/backlog

----
6 commit(s) 2 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Thu Jun 27 06:30:28 2013 +0700