Bài viết có thẻ 'programming'

 1. Hướng dẫn dùng Git (buổi 2) (/events/2013)
 2. Hướng dẫn dùng Git (/events/2013)
 3. Vài quy tắc cơ bản cho git (/doc/git)
 4. Cấu hình cho git (/doc/git)
 5. Làm đẹp mã nguồn trong Bash (/doc/bash)
Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.