Bài viết có thẻ 'infrastructure'

 1. Máy biên dịch phant6m (/l00s)
 2. Máy dịch vụ l00s7r (/l00s)
 3. Máy dịch vụ l00s3r (/l00s)
 4. Máy dịch vụ l00s5r (/l00s)
 5. Máy dịch vụ l00s9r (/l00s)
 6. Mirror của trang chủ (/doc/homepage)
 7. Liên kết nhanh (/doc/homepage)
 8. Chỉ dẫn dành cho sysadmin (/hackers/guidelines)
Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.