Bài viết có thẻ 'dev'

 1. Hướng dẫn dùng Git (buổi 2) (/events/2013)
 2. Hướng dẫn dùng Git (/events/2013)
 3. Viết, chỉnh bài cho trang chủ (/doc/homepage)
 4. Làm đẹp mã nguồn trong Bash (/doc/bash)
 5. Sử dụng s-makepkg (/doc/s-makepkg)
 6. Chỉ dẫn dành cho sysadmin (/hackers/guidelines)
 7. Thư mời tham gia đội phát triển (/hackers)
 8. Thành viên chính của dự án (/hackers)
 9. Thỏa thuận giữa các thành viên đội phát triển (/hackers)
 10. Vị trí trong đội phát triển (/hackers)
 11. Quyền của thành viên đội phát triển (/hackers)
 12. Hướng dẫn dành cho đội phát triển (/)
Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.