Tài trợ

Thẻ: ,

Danh sách những nhà tài trợ cho dự án (liệt kê theo thứ tự ngẫu nhiên).

Công ty Lạc Tiên

Công ty Cloudvis

Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng

Cùng với công ty Lạc tiên, trung tâm phát triển hạ tầng CNTT thành phố Đà Nẵng đã tài trợ máy biên dịch phant6m.

----
17 commit(s) 2 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Tue Oct 29 16:04:30 2013 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.