Thỏa thuận giữa các thành viên đội phát triển

Thẻ: , , ,
Bài mẹ: /hackers

Đặt vấn đề

Trong dự án TheSLinux sẽ có phần cơ sở hạ tầng do các nhà tài trợ cung cấp, do chính dự án mua sắm để phục vụ công việc. Một số bạn sẽ tham gia với tư cách sysadmin, một số bạn khác thì sử dụng các máy để biên dịch, thử nghiệm. Khi dự án có nhiều thành viên, để đảm bảo dự án được an toàn, các bạn cần tuân theo các tiêu chuẩn và quy định.

Hackers' Agreement (viết tắt HA) là thỏa thuận giữa các thành viên của dự án. Sẽ không có gì quá to tát như NDA bạn ký với các công ty chuyên nghiệp. Phần tiếp theo là dự thảo nội dung của HA, cùng với các thức bạn chấp nhận HA.

Thỏa thuận giữa các thành viên đội phát triển

 1. HA phiên bản 1.0.0, được tự động điều chỉnh bởi các HA phiên bản mới hơn cùng dòng (1.x.x).

 2. Để chấp nhận HA, tạo tài khoản Github và ghi chú về sự xác nhận của bạn vào trong ticket này. Các thành viên cốt lõi (core team) bắt buộc chấp nhận HA.

 3. Thông tin cần bảo vệ của dự án gồm có: các thông tin tài khoản đăng nhập và điều khiển các dịch vụ, thông tin về kiến trúc hạ tầng của dự án (kiến trúc của các dịch vụ và hạ tầng mạng, ví dụ thông tin về các địa chỉ IP các máy.)

 4. Bạn có ý thức và trách nhiệm bảo vệ thông tin của máy phục vụ và của dự án, không chia sẻ bên thứ ba hoặc các nhân không liên quan. Không thực hiện dò tìm, khai thác thông tin không thuộc về phần việc của bạn.

 5. Khuyến khích bạn dùng tài nguyên của dự án vào đúng mục đích. Bạn có thể dùng vào mục đích cá nhân, nhưng không nên sử dụng tài nguyên của dự án vào mục đích có thể làm lộ thông tin hoặc dẫn tới nguy cơ tiềm tàng cho hệ thống (ví dụ, sử dụng email server để đăng ký các tài khoản giả hoặc gửi thư rác.) Một cách chi tiết, tuân theo các chỉ dẫn về an toàn trong dự án, và chấp nhận các cuộc kiểm tra (audit, nếu có) để giảm thiểu nguy cơ cho dự án.

 6. Ghi chú và chuẩn bị tài liệu cho các vấn đề quan trọng mà bạn đang thực hiện (kể cả bằng cách trao đổi trên các kênh như nhóm thư, irc để có thể có phần lưu trữ tài liệu tự động), đề phòng trường hợp thông tin bị mất do bạn không thể tiếp tục với dự án vì bất cứ lý do gì.

 7. Các ngoại lệ cần được trao đổi và thông qua với các thành viên trong dự án.

Ví dụ áp dụng

Ví dụ, bạn X. khi tham gia vào dự án TBS, được cấp một máy ảo để tự biên dịch các gói. X. có thể được cấp quyền cao nhất của hệ thống là root, với quyền này X. có thể thực hiện tìm hiểu thông tin của data center của nhà tài trợ và làm lộ thông tin hoặc gây hại cho dải IP của họ.

Bằng việc chấp nhận HA., (hy vọng là) X. có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết trên máy cá nhân, và trên chính máy ảo được cung cấp.

----
3 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Mon Feb 17 20:20:18 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.