Liên kết nhanh

Thẻ: ,
Bài mẹ: /doc/homepage

Các liên kết nhanh được thiết lập như trong mã nguồn, chỉ có hiệu lực ở trang web thật (ở tất cả các mirror của trang chủ). Nếu bạn dùng nanoc để biên dịch và xem trang web trên máy cá nhân, thì các liên kết dưới đây không có tác dụng.

----
3 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sat Apr 19 05:33:02 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.