Viết, chỉnh bài cho trang chủ

Thẻ: ,
Bài mẹ: /doc/homepage

Toàn bộ nội dung của trang chủ http://theslinux.org được đặt ở kho trên Github. Để thêm, thay đổi bài viết nào, bạn theo các chỉ dẫn sau

Chỉ dẫn về cách làm việc

 1. Học sử dụng Git, sử dụng phần giúp đỡ của Github và nhớ tuân theo vài quy tắc cơ bản khi dùng git.

 2. Tạo tài khoản trên Github vào tạo nhân bản (fork) của kho homepage. Nội dung thêm mới hay chỉnh sửa của bạn cần được thực hiện trên nhánh riêng bắt đầu từ nhánh master (với tập tin có đuôi .html) hoặc nhánh core (các tập tin .rb).

 3. Cài đặt Ruby (phiên bản >= 1.9) cùng với các gem được cho trong danh sách gói cần thiết. Để bắt đầu một phiên làm việc, thử xem qua kịch bản mẫu.

 4. Tìm hiểu cách dùng nanoc qua các bài viết sẵn có. Thực hiện thêm, sửa bài viết và gửi xác nhận lên kho của bạn ở Github, rồi thực hiện tạo pull request (yêu cầu nhập kết quả công việc vào kho chính của dự án).

 5. Do các pull request không được xử lý ngay lập tức, bạn cần chờ đợi, và giữ nguyên hiện trạng của các commit trên pull request đã tạo ra.

Chỉ dẫn về nội dung

 1. Không đưa và mã nguồn các tập tin mã nguồn các tập tin nhị phân như hình ảnh, tập tin thi hành, … Để sử dụng những tập tin này, bạn cần tải lên dịch vụ thứ ba hoặc nhờ đội quản lý dự án tải giúp lên kho của dự án. Lý do là các tập tin hình ảnh, nhị phân thường lớn và không thể sử dụng các chương trình diff để theo dõi các thay đổi của chúng

 2. Một số bạn có quyền truy cập vào kho chính của dự án (không nằm trên Github). Hãy rất cẩn thận trước khi bạn gửi xác nhận vào kho này, vì các thay đổi sẽ có thay đổi gần như tức thời trên trang chủ và tất cả các mirror của nó.

Chỉ dẫn về giấy phép

Các bài viết trên trang web được phân phối theo giấy phép mặc định là CC BY-SA, là một giấy phép tự do, cho phép người khác thay đổi, phân phối lại. Trong trường hợp sử dụng giấy phép riêng, bạn có thể chỉ ra bằng cách dùng thẻ license. Xem ví dụ trong bài HTTPS-MITM-Attack.

----
3 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sat Apr 19 09:13:08 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.