Làm đẹp mã nguồn trong Bash

Thẻ: , , , ,
Tác giả: Huỳnh Kỳ Anh
Bài gốc: http://dragula.viettug.org/projects/fs/wiki/Bash_Coding_Style
Bài mẹ: /doc/bash

Lưu ý quan trọng: Phiên bản tiếng Anh với nhiều cập nhật hơn có ở github. Tài liệu này vẫn còn giữ để tham khảo.

Mục đích

Tạo ra các kịch bản Bash đơn giản, dễ nhìn, dễ bảo trì, tuân theo các quy định của Bash 4.

Các quy tắc trình bày trong tài liệu này được chấp nhận và phát triển bởi đội phát triển TheSLinux.

Tab. Khoảng trắng

Không dùng Tab mà hãy thay thế Tab bởi hai khoảng trắng.

Tuy Tab giảm kích thước tập tin nhưng cách thể hiện ký tự Tab tùy thuộc nhiều vào thiết lập trên trình soạn thảo, và nhiều trường hợp không thể chỉ dùng Tab để canh mã nguồn cho đẹp.

Đối với các kịch bản dùng Tab đã có, tạm thời để nguyên Tab cho tới khi có sự hay đổi đáng kể hay có lý do hợp lý để chuyển qua khoảng trắng.

Không chấp nhận các khoảng trắng thừa ở cuối dòng.

Pipe

Có hai dạng Pipe phổ biến là dạng inline và dạng riêng dòng. Trừ khi đoạn mã inline thật sự ngắn, trong hầu hết các trường hợp hãy đặt mỗi pipe ở riêng một dòng mới. Ví dụ

Đây là dạng pipe inline "$(ls -la /foo/ | grep /bar/)"

# Sau đây là dạng inline được tách hẳn ra các dòng
_foobar="$( \
 ls -la /foo/ \
 | grep /bar/ \
 | awk '{print $NF}')"

Đối với pipe riêng dòng, cách tách dòng giống ví dụ cuốig ở trên

cat /path/to/my/file \
| while read _line; do
  # do something
 done \
| wc -l

Lưu ý ta luôn dùng một khoảng trắng ngay sau dấu pipe |, và tiếp theo đó là nội dung của pipe. Không bao giờ đặt dấu | ở cuối dòng.

Tên biến

Tên biến đặt theo phạm vi tác dụng của nó.

Đối với biến có thể chấp nhận giá trị từ bên ngoài (môi trường) hoặc có phạm vi sử dụng trong toàn chương trình, tên biến được viết hoa hoàn toàn.

Đối với các biến còn lại, tên biến chỉ gồm các chữ thường hoặc số, được bắt đầu bằng dấu gạch chân (_).

Đối với tất cả các biến, có thể sử dụng các tiền tố phân biệt, ví dụ, dùng _d hay DIR_ để chỉ thư mục, dùng _f hay F_ để chỉ tập tin, dùng _ds để chỉ danh sách thư mục,…

Đối với các biến chỉ được sử dụng trong định nghĩa một hàm, tất cả các biến được liệt kê (khai báo) nhờ local. Ví dụ

D_ROOT="${D_ROOT:-}"

_my_def() {
 local _d_tmp="/tmp/"
 local _f_a=
 local _f_b=

 local _f_x= _f_y=   # không nên làm
}

Mặc dùng có thể dùng local một lần để khai báo nhiều biến, nhưng cách làm này không được khuyến khích. Mỗi biến nên dùng với phép khai báo local riêng.

Ngoài ra, không chấp nhận cách đặt tên kiểu lưng lạc đà. Ví dụ, tên _d_foo_bar là hợp lệ, còn tên _dFooBar thì không.

Tên hàm

Các hàm có thể dùng từ bên ngoài có tên gồm chữ cái và số. Các hàm chỉ dùng bên trong chương trình có tên gồm toàn chữ thường, bắt đầu bằng dấu gạch chân (_).

Có thể sử dụng dấu gạch ngang (-) trong tên các hàm.

Kiểm soát lỗi

Tất cả các thông báo lỗi được ghi vào STDERR. Không dùng STDOUT để nhận thông báo lỗi. Sử dụng các hàm riêng để gửi các thông báo tới các thiết bị xuất, không được dùng trực tiếp echo.

Một hàm hoặc chương trình không kiểm soát lỗi của hàm hay chương trình khác. Mỗi hàm hoặc chương trình phải tự kiểm soát các lỗi và phát sinh các thông báo lỗi cần thiết.

_my_def() {
 call_to_def
 if [[ $? -ge 1 ]]; then
  echo >&2 "call_to_def has some error"   # sai
  _error "call_to_def has some error"    # sai
  return 1
 fi
}

Trong ví dụ trên, hàm _my_def tự đặt ra các kiểm soát lỗi cho hàm bên ngoài call_to_def. Cách hợp lý là như sau

_my_def() {
 call_to_def || return 1
}

Sử dụng PIPESTATUS (đây là một mảng) để kiểm soát lỗi của một dãy pipe, không được giả định lỗi của một dãy pipe chỉ phụ thuộc vào trong pipe cuối cùng của dãy.

foobar_command | grep -q 'FooBar'
if [[ $? -ge 1 ]]; then
 _error "FooBar not found in the output of foobar_command"
 return 1
fi

Việc kiểm tra như trên thực tế chỉ kiểm soát lỗi của lệnh grep, mà không kiểm soát được trạng thái của lệnh foobar_command. Cách làm đúng như sau

foobar_command | grep -q 'FooBar'
if [[ ${PIPESTATUS[0]} -ge 1 \
  || ${PIPESTATUS[1]} -ge 1 ]]; then
 _error "'foobar_command' failed or 'FooBar' not found"
 return 1
fi

Xem thêm các bình luận và ví dụ ở s-run-pipe-error.

Kiểm soát lỗi tự động

Luôn sử dụng set -u để chắc rằng các biến chưa được khai báo sẽ phát sinh lỗi và dừng ngay lập tức kịch bản. Ví dụ về cách chuyển mã từ môi trường set +u qua set -u có thể xem ở đây.

Việc dùng set +u (mặc định) có thể sinh ra nhiều lỗi nghiêm trọng. Xem ví dụ ở đây.

Cẩn thận với $?

Rất cẩn thận khi dùng $?. Biến này chỉ lưu trữ giá trị trả về của lệnh cuối cùng ngay trước sự xuất hiện của nó. Nếu trước đó là một dãy pipe thì chỉ kết quả trả về bởi pipe cuối cùng được lưu trong $?. Trong một phép gán thì kết quả trả về luôn bằng 0.

local _foo="$(command_not_found; exit 127)"
if [[ $? -ge 1 ]]; then            # sai rồi
 _error "Something wrong that never happens"
fi

Cách dùng đúng phải như sau

local _foo=

_foo="$(command_not_found; exit 127)"
if [[ $? -ge 1 ]]; then
 _error "Something wrong that never happens"
fi

Đối với các pipe xem thêm trong kiểm soát lỗi.

Một lỗi trong cách dùng $? được mô tả ở last-return-bad-use.

Chú thích

Mỗi kịch bản nếu không tuân theo các quy định nào khác, phải gồm phần mô tả ở các dòng đầu tiên, để chỉ ra Mục đích, Tác giả, Ngày tháng bắt đầu viết kịch bản, Giấy phép và các thông tin cần thiết khác.

Tất cả các hàm được mô tả theo cách tương tự, trong đó chỉ rõ phần InputOutput của hàm.

Điều cấm kỵ

Không dùng hàm eval.

Không bao giờ dùng [ dạng đơn. Dùng [[ được cung cấp sẵn trong Bash.

Không bao giờ dùng phép xả với ``. Sử dụng $(foobar) để thay thế.

Đọc thêm

Bạn có thể tham khảo thêm ở http://wiki.bash-hackers.org/scripting/style, tuy nhiên chỉ các quy tắc được nêu ra ở đây là chính thức được dùng trong đội phát triển TheSLinux.

----
15 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Mar 22 15:57:29 2015 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.