Liên hệ

Thẻ: ,

Vui lòng liên hệ qua địa chỉ email about (a còng) theslinux.org, hoặc sử dụng một trong các nhóm thư của dự án, hoặc sử dụng địa chỉ security (a còng) theslinux.org trong trường hợp khẩn cấp.

----
1 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sat Oct 5 00:12:02 2013 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.